Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đường trung bình di động đơn giản (SMA) (undefined)

Trung bình di động đơn giản thể hiện giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng được tính bằng cách thêm giá đóng cửa cho một số khoảng thời gian nhất định và sau đó chia kết quả cho số khoảng thời gian được sử dụng.