Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Trượt giá (undefined)

Trượt giá là số pips chênh lệch giữa giá mà nhà giao dịch mong đợi một lệnh sẽ được thực hiện và giá thực tế được khớp. Trượt giá có xu hướng xảy ra khi thanh khoản ở mức thấp, hoặc ở các thị trường biến động, đặc biệt là trong điểm chạy lên hoặc theo sau các bản phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng. Việc trượt giá cũng ảnh hưởng đến các lệnh dừng do các lệnh này được thực hiện dưới dạng lệnh thị trường được tự động khớp ở mức giá tốt nhất tiếp theo thay vì báo giá lại cho nhà giao dịch.