Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tăng vọt (undefined)

Tăng đột biến tương đối lớn, mặc dù các biến động ngắn hạn, tích cực hoặc tiêu cực trong hành động giá.