Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giao ngay (undefined)

Thị trường giao ngay là thị trường tiền mặt nơi tài sản được giao dịch để giao ngay, trái ngược với thị trường kỳ hạn hoặc tương lai đòi hỏi các trao đổi được thực hiện vào một số ngày sau đó. Trong Forex, giao dịch giao ngay được lên kế hoạch giao dịch trong vòng hai ngày, mặc dù điều này hiếm khi xảy ra. Nếu nhà giao dịch nắm giữ lệnh hơn hai ngày thì giao dịch của họ được tự động đặt lại bởi nhà môi giới ở cùng một mức giá.