Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Stochastic Oscillator (undefined)

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi George C. lane vào cuối những năm 1950. Nó được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để theo dõi các phân kỳ tăng và giảm, cũng như các điều kiện quá mua và quá bán. Stochastic Oscillator được tính bằng cách định vị giá đóng cửa hiện tại liên quan đến phạm vi đóng cửa cao/thấp trong một số khoảng thời gian nhất định, thường là 14.