Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Cổ phiếu (undefined)

Còn được gọi là cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu, cổ phiếu là một chứng khoán có thể giao dịch, cho người mua quyền sở hữu một phần của công ty, cũng như yêu cầu về phần trăm tài sản và thu nhập (cổ tức). Hai loại cổ phiếu chính là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thường cho phép chủ sở hữu cổ tức cũng như tham gia phát biểu tại các cuộc họp cổ đông. Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi được hưởng cổ tức cao hơn nhưng không có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông.