Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

STP (Quá trình xử lý trực tiếp) (undefined)

Xử lý trực tiếp là phương thức xử lý các giao dịch ngoại hối, định tuyến chúng trực tiếp thông qua máy chủ của nhà môi giới và tới các nhà cung cấp thanh khoản mà không phải nhập lại và không có sự can thiệp từ bàn giao dịch. Việc xử lý trực tiếp rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch và đảm bảo rằng các nhà giao dịch nhận được mức giá tốt hơn. Nó cũng làm giảm trượt giá và báo giá lại.