Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giao dịch đảo chiều (undefined)

Giao dịch đảo chiều là một kiểu đầu tư tương đối ngắn hạn, cố gắng tận dụng xu hướng ngắn hạn có thể kéo dài trong vài ngày. Phân tích kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch đảo chiều để xác định các chứng khoán đang trải qua đà tăng; các chứng khoán này được đầu tư và bán ra khi đà bắt đầu giảm dần.