Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phân tích kỹ thuật (undefined)

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích thị trường chủ yếu tập trung vào các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến giá của chứng khoán. Trường phân tích này quan sát ba nguyên tắc trung tâm.

1. Tất cả mọi thứ mà một nhà đầu tư cần biết về một tài sản đã được tính vào giá thị trường của nó.

2. Hành động giá này di chuyển theo xu hướng định hướng (lên, xuống, đi ngang và kết hợp cả ba).

3. Lịch sử đó có xu hướng lặp lại chính nó. Nói cách khác, các nhà đầu tư chung phản ứng tương tự trong các tình huống tương tự.