Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chỉ báo kỹ thuật (undefined)

Các chỉ báo kỹ thuật là một tập hợp các quy trình toán học được áp dụng cho các đặc điểm nhất định của hành động giá lịch sử nhằm xác định động lượng, khối lượng, biến động và sức mạnh của hành động giá hiện tại. Điều này được thực hiện nhằm mục đích dự đoán các biến động trong tương lai về giá. Các chỉ báo kỹ thuật chủ yếu được sử dụng trong điều kiện giao dịch trực tiếp vì kết quả của chúng liên tục được cập nhật liên quan đến giá thị trường hiện tại.