Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thực thi giá trung bình theo khối lượng (undefined)

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) là giá thực hiện trung bình có trọng số cho một giao dịch nhất định dựa trên mức thanh khoản nhiều tầng, với mỗi cấp có giá và khối lượng tương ứng.

Phương thức thực thi này cho phép người dùng giao dịch các kích thước lớn hơn để quét qua các tầng và thực hiện với tất cả các giá có sẵn trên các tầng khác nhau cho đến khi lệnh được khớp hoàn toàn hoặc cho thanh khoản đã hết.

Ví dụ

Cấp Kích thước Giá Bid Giá chào
1 500.000 1,32335 1,32350
2 1.000.000 1,32340 1,32370
3 2.000.000 1,32345 1,32375
4 3.000.000 1,32350 1,32380
5 5.000.000 1,32355 1.32385

Với thang trên, giao dịch mua 3,5 triệu sẽ thực hiện thông qua 3 mức giá cao nhất (bắt đầu từ Cấp 1) như sau:

  • 500.000 tại 1,3235
  • 1.000.000 tại 1,3237
  • 2.000.000 tại 1. 32375

Giá trung bình cho tổng số tiền được tính theo giá trung bình là 1.3237.

Tính toán: ((500.000/3.500.000) * 1.3235) + ((1.000.000/3.500.000) * 1.3237) + ((2.000.000/3.500.000) * 1.32375)=1.3237