Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Yuppy (undefined)

Yuppy là biệt hiệu thị trường cho cặp tiền tệ EUR/JPY.