Hoạt động doanh nghiệp
và Lịch chi trả

The table below displays any upcoming Earning reports and Dividends for the Stocks and Indices offered through the FxPro Trading Platforms. We recommend checking the calendar prior to trading such assets, and to monitor for any updates relevant to open positions you may have.

Thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và Chỉ số , với báo cáo thu nhập của công ty sắp tới và/hoặc doanh nghiệp và/hoặc hành động khác (gọi chung là 'sự kiện công ty'), có thể tăng 5 ngày làm việc trước sự kiện công ty và có hiệu lực sau sự kiện theo quyết định riêng của FxPro.


Cổ tức

Nếu bạn giữ lệnh mua cổ phiếu hoặc Chỉ số cho đến ngày trả cổ tức theo Lịch thu nhập, bạn sẽ được cộng cổ tức (hoặc bị tính phí nếu giữ lệnh bán). Đối với các lệnh Mua, khoản thanh toán sẽ không bao gồm bất kỳ tác động về thuế khấu lưu nào.

Trong thời gian diễn ra Lịch thu nhập, các yêu cầu ký quỹ mới sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch mới và hiện tại. Khách hàng của FxPro vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo dõi số tiền ký quỹ yêu cầu của tài khoản của họ cũng như số tiền ký quỹ trước, trong và sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng. Do những điều trên, khách hàng của FxPro phải hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể dẫn đến (các) tài khoản của họ phát sinh margin call hoặc stop out. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi Lịch thu nhập.

Lưu ý: Ngày phát hành dự kiến của các sự kiện công ty, ví dụ báo cáo thu nhập, có thể thay đổi mà không cần thông báo. Thời gian/ngày trên Lịch chi trả theo GMT + 2, trừ khi được thay đổi khác.

  • Thu nhập
  • Cổ phiếu đã chia cổ tức*
  • Điều chỉnh cổ tức chỉ số *

  *Giá trị được cung cấp nhận từ các nhà cung cấp thanh khoản và có thể bị thiếu sót và/hoặc lỗi.